Zasady i warunki

spółki handlowe Frike s.r.o 


z siedzibą Práčská 1881/4, 106 00 Praga 10 - Záběhlice 
numer identyfikacyjny: 17234247 
zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze , sekcja C , wstaw 368545 
do sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajduje się pod adresem internetowym www.frike.cz

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki (zwane dalej „warunkami”) firmy handlowej Frike s.r.o. , z siedzibą Práčská 1881/4, 106 00 Praga - 10 Záběhlice, numer identyfikacyjny: 17234247, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wstawka 17234247 (zwana dalej „sprzedawcą”) reguluje, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej „umową kupna”) zawartej pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklep internetowy sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.frike.cz (zwanej dalej „stroną internetową”), poprzez interfejs strony internetowej (zwanej dalej „interfejsem internetowym sklepu”).

1.2. Regulamin nie dotyczy przypadków, w których osobą, która zamierza nabyć towar od sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, która przy zamawianiu towaru wykonuje swoją działalność gospodarczą lub w ramach wykonywania samodzielnego zawodu.

1.3. Postanowienia odbiegające od warunków można negocjować w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.

1.4. Warunki są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedającego. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.

2. Konto użytkownika

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Kupujący może zamawiać towary ze swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „kontem użytkownika”). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może zamawiać towary również bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.

2.2. Podczas rejestracji na stronie internetowej i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą wprowadzania wszystkich danych. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika dłużej niż [okres] lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania urządzeń osób trzecich.

3. Zawarcie umowy kupna

3.1. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Przepisów art. 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

3.2. Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeśli towary te ze swej natury nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Podane ceny towarów zawierają podatek od towarów i usług oraz wszelkie związane z tym opłaty. Ceny towarów obowiązują przez czas ich wyświetlenia w interfejsie internetowym sklepu. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedawcę umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.

3.3. Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera głównie informacje o:

3.4.1. zamawiany towar (zamówiony towar jest „wkładany” przez kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym sklepu),

3.4.2. sposób zapłaty ceny zakupu towaru, informację o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia do sprzedawcy kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez kupującego w zamówieniu, uwzględniając również możliwość wykrycia i poprawienia przez kupującego błędów, które wystąpiły przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk „Zrealizuj zamówienie”. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdzi kupującemu to otrzymanie pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) .

3.6. Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

3.7. Stosunek umowny między sprzedającym a kupującym powstaje poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedający wysyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.

3.8. Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) kupujący pokrywa sam, a koszty te nie różnią się od podstawowych wskaźnik.

4. Cena towaru i warunki płatności

4.1. Kupujący może zapłacić cenę towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna do sprzedawcy w następujący sposób:

- gotówką u partnera w siedzibie sprzedającego w grupie PCNET pod adresem Lanškrounská 32, 571 01 Moravská Třebová ;

- gotówką za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu;

- przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego nr 222 302 776/0300 , prowadzone w spółce ČSOB as ( zwane dalej "kontem sprzedającego");

- bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności [… ……. .] ;

- bezgotówkowo kartą płatniczą;

- poprzez pożyczkę udzieloną przez osobę trzecią.

4.2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego kaucji lub innej podobnej płatności. Nie narusza to postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru wraz ze wskazaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.

4.6. Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie przekaże dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 3.6), zażądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisów § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

4.7. Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie mogą się ze sobą łączyć.

4.8. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna – o ile jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli jest to wymagane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa. Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – sprzedawca wystawia kupującemu fakturę po zapłaceniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

4.9. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do rejestracji otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online; w przypadku awarii technicznej, najpóźniej w ciągu 48 godzin.

5. Odstąpienie od umowy kupna

5.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie jest możliwe m.in. odstąpienie od umowy kupna na dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z wolą kupującego lub dla jego osoby, z umowy kupna na dostawę towarów ulegających szybkiemu zepsuciu, a także towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami, z umowy kupna na dostawę towarów w zamkniętym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i ze względów higienicznych nie podlega zwrotowi, a także z umowy kupna dostawy nagrania audio lub wideo lub programu komputerowego, jeżeli naruszył oryginalne opakowanie.

5.2. Jeżeli nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.1 warunków handlowych lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. Kodeksu Cywilnego, w terminie czternastu (14) dni od odbioru towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia odbioru towaru ostatnia dostawa towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do sprzedającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z udostępnionego przez sprzedającego wzoru formularza, który stanowi załącznik do regulaminu. Kupujący może wysłać odstąpienie od umowy kupna na adres partnera sprzedającego : PCNET group as Lanškrounská 32, 571 01 Moravská Třebová lub na adres e-mail sprzedającego reklamace@frike.cz .

5.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar należy zwrócić kupującemu-sprzedawcy na adres: Frike sro, Zámecké nám. nr 4, 571 01 Moravská Třebová lub w PCNET group as , Lanškrounská 32, 571 01 Moravská Třebová w terminie czternastu (14) dni od doręczenia sprzedawcy odstąpienia od umowy kupna. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.2 warunków handlowych, sprzedający zwróci środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia przez kupującego od umowy kupna, w taki sam sposób jak sprzedający otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu świadczenia zapewnionego przez kupującego, gdy towary zostaną zwrócone przez kupującego lub w inny sposób, jeśli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.

5.5. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6. W przypadkach, w których kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego, sprzedający ma również prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie, aż do momentu odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na konto wskazane przez kupującego.

5.7. W przypadku przekazania kupującemu prezentu wraz z towarem, umowa podarunkowa między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem zerwania, że w przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy kupna umowa podarunkowa dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedającemu wraz z wręczonym prezentem.

6. Transport i dostawa towarów

6.1. W przypadku, gdy środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.

6.2. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru w momencie dostawy.

6.3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż został określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z wielokrotnym dostarczeniem towaru, lub koszty związane z inną metodą dostawy.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku jakichkolwiek wad, do niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.

6.5. Dodatkowe prawa i obowiązki stron podczas transportu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli zostały wydane przez sprzedającego.

7. Prawa z wadliwego wykonania

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z nienależytego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914-1925, § 2099-2117 i § 2161-2174 Kodeksu Cywilnego i ustawy nr. 634/1992 Sb., w sprawie ochrony konsumenta, z późniejszymi zmianami).

7.2. Sprzedający odpowiada wobec kupującego, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:

7.2.1. towar ma uzgodnione przez strony właściwości, a w przypadku braku umowy ma właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy realizowane przez nich,

7.2.2. towar nadaje się do celu wskazanego przez sprzedawcę lub do którego tego rodzaju towar jest zwykle używany,

7.2.3. jakość lub konstrukcja towaru odpowiada zakontraktowanej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub projekt zostały określone zgodnie z zakontraktowaną próbką albo wzorem,

7.2.4. czy towary są w odpowiedniej ilości, miary lub wadze i?

7.2.5. towar spełnia wymagania przepisów prawa.

7.3. Postanowienia zawarte w art. towar używany ma wadę odpowiadającą stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie posiadał towar w chwili odbioru przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania.

7.5. Prawa z nienależytego wykonania przysługują kupującemu pod adresem siedziby sprzedającego, jeżeli uznanie reklamacji jest możliwe w zakresie asortymentu sprzedanego towaru, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności.

7.6. Dodatkowe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w procedurze reklamacyjnej sprzedawcy.

8. Inne prawa i obowiązki stron umowy

8.1. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru.

8.2. W stosunku do kupującego sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu postanowień § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.

8.3. Sprzedawca obsługuje reklamacje konsumenckie za pośrednictwem adresu elektronicznego reklame@frike.cz . Sprzedający prześle na adres e-mail kupującego informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego.

8.4. Pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów między sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.

8.5. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: https://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich) .

8.6. Sprzedający jest upoważniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawuje nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje m.in. przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów z późniejszymi zmianami.

8.7. Kupujący niniejszym przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. 9.1. Państwa obowiązek udzielenia informacji kupującemu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „rozporządzeniem RODO”) związanej z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy sprzedaży, w celu negocjowania tej umowy i w celu wypełnienia obowiązków publicznoprawnych sprzedającego, sprzedawca wypełnia je za pomocą specjalnego dokumentu.

10. Wysyłanie wiadomości handlowych i przechowywanie plików cookies

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących towarów, usług lub działalności sprzedającego na adres e-mail kupującego oraz wyraża zgodę na przesyłanie przez sprzedającego wiadomości handlowych na adres e-mail kupującego. Sprzedający wypełnia obowiązek informacyjny wobec kupującego zgodnie z art. 13 rozporządzenia RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania korespondencji handlowej specjalnym dokumentem

10.2. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na swoim komputerze tzw. cookies. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna bez przechowywania tak zwanych plików cookie na komputerze kupującego, kupujący może w dowolnym momencie odwołać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem .

11. Dostawa

11.1. Kupujący może zostać dostarczony na adres e-mail kupującego.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu.

12.2. Wybierając prawo zgodnie z art. 12 ust. 1 regulaminu, konsument nie jest pozbawiony ochrony przewidzianej przepisami porządku prawnego, od których nie można odstąpić umownie, a które w innym przypadku byłyby stosowane w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa regulującego zobowiązania umowne (Rzym I).

12.3. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu jest nieważne lub nieskuteczne lub stanie się takie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie jest jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.4. Umowa kupna, w tym warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.5. Załącznikiem do regulaminu jest wzór formularza odstąpienia od umowy kupna.

12.6. Dane kontaktowe : adres dostawy Frike s.r.o., Zámecké náměstí nr 4, 571 01 Moravská Třebová lub PCNET group as Lanškrounská 32, 571 01 Moravská Třebová , adres e-mail info@frike.cz , telefon +420 775 715 090 .

W Pradze 2 listopada 2022 r.

 

Spinner
Cookies Cookies

Potrzebujemy Twojej zgody na wykorzystanie poszczególnych danych, abyś mógł wyświetlać m.in. informacje o Twoich zainteresowaniach. Kliknij „OK”, aby wyrazić zgodę.

Możesz odmówić zgody tutaj.

Tutaj możesz dostosować ustawienia plików cookie zgodnie ze swoimi preferencjami.